Menu

Ochrona Danych Osobowych

Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych zadań realizowanych przez
Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie. Na bieżąco będziemy informować
Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których
dane dotyczą. Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie
2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Ma ono
zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego:
Co to jest RODO?
Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO
wprowadza m. in. nowe prawa dla osób fizycznych, których dane są
przetwarzane. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają
dane osobowe jest informowanie osób o przetwarzaniu ich danych osobowych.
Dlaczego Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie przetwarza moje dane
osobowe?
Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie przetwarza Państwa dane
wyłącznie w celu realizacji ustawowych zadań określonych w Ustawie – Prawo
oświatowe z dn. 14 grudnia 2016r. oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia
7 września 1991r., na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 pkt a
RODO
Czy mogę mieć dostęp do swoich danych?
Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą
Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych
w zakresie w jakim zbieranie danych osobowych nie jest obowiązkiem
prawnym Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie.
Kto jest administratorem moich danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku
z wykonywaniem zadań przez Zespół Placówek im. Jana Pawła II
w Lubaczowie, jest dyrektor Zespołu Placówek im. Jana Pawła II
w Lubaczowie z siedzibą ul. Kościuszki 145. W sprawach ochrony danych
osobowych mogą Państwo skontaktować się z Zespołem Placówek im. Jana
Pawła II w Lubaczowie poprzez email: sekretariat@zplubaczow.com oraz pod
numerem telefonu 16 632 10 88 lub z inspektorem ochrony danych
osobowych.
Jak mogę skontaktować się z Inspektorem ochrony danych?
Z Inspektorem ochrony danych w Zespole Placówek im. Jana Pawła II
Lubaczowie mogą Państwo skontaktować się pod adresem poczty
elektronicznej: justyna@ciechanowski.net.pl
W jakim celu Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie przetwarza moje
dane osobowe?
Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych,
określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r oraz
Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 pkt a oraz art. 10 RODO.
Kto jest odbiorcą
W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych przez Zespół
Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie narusza przepisy RODO
przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Skąd Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie ma moje dane osobowe?
Źródłem Państwa danych osobowych są podania/wnioski złożone do Zespołu
Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie W przypadku pozyskiwania danych
osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są
inne organy administracji publicznej lub osoby trzecie. Wówczas Zespół Placówek im.
Jana Pawła II w Lubaczowie ma obowiązek poinformować Państwa o źródle
pozyskania danych, chyba że przepis szczególny zwalnia zespół z tego obowiązku.
Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?
Nie
ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PRAW
KLIENTA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH
Klient jest uprawniony do złożenia wniosku w zakresie obsługi jego praw
wynikających z RODO, a Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie
zobowiązany jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:
Klient może zgłosić wniosek do Zespołu Placówek im. Jana Pawła II
w Lubaczowie w każdej chwili, poczynając od 25 maja 2018r.
Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie rozpatruje wniosek złożony przez
Klienta zespołu lub osobę działającą w jego imieniu:
 w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,
 w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań Klienta ma skomplikowany
charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony
o kolejne dwa miesiące w terminie miesiąca od otrzymania żądania,
Inspektor ochrony danych poinformuje ucznia/rodzica listownie
o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia
 w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem Klienta,
Inspektor ochrony danych niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca
od otrzymania żądania, poinformuje Klienta listownie o powodach
nieodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu
nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed
sądem.
Klient może złożyć wniosek o realizację swoich praw i wolności wynikających
z ochrony danych osobowych. Wniosek Klienta powinien zawierać dane adresowe
oraz rodzaj i szczegóły żądania.
Klient może złożyć wypełniony wniosek w Zespole Placówek im. Jana Pawła
II w Lubaczowie lub przesłać go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
justyna@ciechanowski.net.pl
Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez
Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie żądania Klienta.
Klient uprawniony jest do złożenia skargi w przypadku niedotrzymania
terminu udzielenia odpowiedzi przez Zespół Placówek im. Jana Pawła II
w Lubaczowie.
W imieniu Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie inspektor
ochrony danych udziela Klientowi odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem
poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej jeżeli jest to zgodne z życzeniem Klienta.
Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie nie pobiera żadnych opłat
i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku.
Właściwym dla Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie organem
nadzoru w zakresie danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z inspektorem
ochrony danych pod adresem e-mail: justyna@ciechanowski.net.pl
Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)